Home / Winti

Winti

De winti’s moeten wij als onderdeel van de natuur beschouwen. Zij staan dicht­bij de bron van bestaan. Ook de vooroud­ers geesten hebben hun rijk. Zij zijn de waakzame geesten die als opdracht hebben het voortbestaan van de fam­i­lie of bere van het geestelijke erf­goed en iden­titeit van een verenigd volk te waar­bor­gen. Winti’s  horen bij de schep­ping door  Anana. Daarom bli­jven ze voortbestaan. Als hun Asi de huidige per­soon waar­van ze gebruik maken dood gaat, zoeken ze een andere per­soon. In 80% van de gevallen zoeken ze dan een jon­gere per­soon. Komt zelden voor dat er  een oud­ere per­soon wordt uit­gekozen . De winti hoort bij het over­li­j­den van zijn asi (per­soon) wegge­haald te wor­den, meestal door een spe­ciale rit­ueel met een san­grafu of een stuk wal­inbo. De winti wordt dat in zijn geheel geschei­den van de overleden per­soon, soms tij­dens 8 dei of 6 wiki is hij dan weer terug op zijn nieuwe asi. Maar als er ruzie, onenigheid of fyofyo in de bere of fam­i­lie is kan het soms heel lang duren voor dat Je zo een winti weer terug kan zien, of bli­jft hij weg tot­dat de hele gen­er­atie van de overleden per­soon dood is. Het meest  voorkomende prob­leem bij ons Afro-Surinamers is dat iedereen de baas wil zijn in de famil­lie of bere iedereen wil de hoofd winti of obia hebben.

Winti’s kunnen onderverdeeld worden in 4 groepen:

  • Gronwinti’s
  • Tapuwinti’s
  • Watrawinti’s
  • Busiwinti’s

Edit Page

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *