De winti’s kan onderverdelen in 4 groepen

  • Gronwinti’s
  • Tapuwinti’s
  • Watrawinti’s
  • Busiwinti’s

De winti’s moeten wij als onderdeel van de natuur beschouwen. Zij staan dicht­bij de bron van bestaan. Ook de vooroud­ers geesten hebben hun rijk. Zij zijn de waakzame geesten die als opdracht hebben het voortbestaan van de fam­i­lie of bere van het geestelijke erf­goed en iden­titeit van een verenigd volk te waar­bor­gen. Winti’s  horen bij de schep­ping door  Anana. Daarom bli­jven ze voortbestaan. Als hun Asi de huidige per­soon waar­van ze gebruik maken dood gaat, zoeken ze een andere per­soon. In 80% van de gevallen zoeken ze dan een jon­gere per­soon. Komt zelden voor dat er  een oud­ere per­soon wordt uit­gekozen . De winti hoort bij het over­li­j­den van zijn asi (per­soon) wegge­haald te wor­den, meestal door een spe­ciale rit­ueel met een san­grafu of een stuk wal­inbo. De winti wordt dat in zijn geheel geschei­den van de overleden per­soon, soms tij­dens 8 dei of 6 wiki is hij dan weer terug op zijn nieuwe asi. Maar als er ruzie, onenigheid of fyofyo in de bere of fam­i­lie is kan het soms heel lang duren voor dat Je zo een winti weer terug kan zien, of bli­jft hij weg tot­dat de hele gen­er­atie van de overleden per­soon dood is. Het meest  voorkomende prob­leem bij ons Afro-Surinamers is dat iedereen de baas wil zijn in de famil­lie of bere iedereen wil de hoofd winti of obia hebben.

Deze kruiden en bloe­men horen bij de Krarituelen


Edit Page

About Arthur Lord

Mijn naam is Arthur Lord, geboren op Berg en Dal

Check Also

de Kra (YE YE) ziel van de mens

De Kra ( ye ye) is de opper­ste ziel van de mens. De kra zorgt …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.