De namen van de dagen van de week (Den de nen)

  • Zondag ( Sonde ) Kwasi Kwasiba
  • Maandag ( Moende ) Kodjo Adjoeba
  • Dins­dag ( Tudewroko Kwamina Abeni ( ba )
  • Woens­dag ( Driedewroko ) Kwakoe Akoeba
  • Don­derdag ( Fodewroko ) Jaw Jaba
  • Vri­jdag ( Frei¬dat ) Koffi Afi ( ba )
  • Zater­dag ( Zatra ) Kwami Amba

Winti is een tra­di­tionele Afro-Surinaamse religie. In het Sran­tongo en de Winti religie word dit woord  ook gebruikt om de goden en boven­natu­urlijke schep­sels mee aan te duiden.

Winti’s alle boven­natu­urlijke wezens die door Anana (God), de schep­per van het uni­ver­sum, zijn geschapen. De winti’s zijn met de Afrikaanse slaven tij­dens de transat­lantis­che slav­ernij meegereisd naar Suri­name, op een paar na. De winti’s wor­den ook wel yewe’s of konfo genoemd. Alle Winti ‘s bestaan uit goedaardige aspecten ( bun­sei ) en boosaardige ( ogri­sei ). De winti’s zijn (deels) erfe­lijk. De Winti ‘s waken net als de vooroud­ergeesten over  alle fam­i­liele­den uit een bepaalde stam­boom (bere), deze eren en bren­gen hen offers als dank. Als men echter de spir­ituele regels en wet­ten overtreedt kan dit tot vergeld­ing door de winti’s lei­den. Men kan tot spir­ituele ver­zoen­ing en bal­ans komen door het nemen van bepaalde rit­uele (kruiden)baden en het ple­gen van bepaalde rit­uele handelingen.

Een man­nelijke en een vrouwelijke winti kri­j­gen voor de geboorte van een baby de spir­ituele ver­ant­wo­ordelijkheid over het kind. Zij tre­den vanaf dat moment op als de boven­natu­urlijke oud­ers (Djodjo) van het kind, dat een deel van hun karak­tereigen­schap­pen meekri­jgt. Het man­nelijke gedeelte van de ziel (Kra) van het kind is een deel van de man­nelijke Djodjo en het vrouwelijke gedeelte van de Kra is een deel van de vrouwelijke Djodjo. De beide Kra dra­gen de man­nelijke en vrouwelijke dag­na­men van het Afrikaanse volk, Ashanti (welke deels tot de vooroud­ers van de Afro-Surinamers behoren). Vroeger wer­den deze namen ook als per­soon­sna­men door Afro-Surinamers gebruikt, thans hebben deze meestal een rit­ueel gere­la­teerde functie.

About Arthur Lord

Mijn naam is Arthur Lord, geboren op Berg en Dal

Check Also

de Kra (YE YE) ziel van de mens

De Kra ( ye ye) is de opper­ste ziel van de mens. De kra zorgt …

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.