Ampuku tafra

Ampuku tafra

De vrouwen hebben het meest last van de man­nelijke ampukugadu. De boven genoemde slechte eigen­schap­pen komen het meest voor wan­neer de ampuku gadu niet geregeld is. Hij zal de vrouwen proberen te domineren en de vriend of man van de vrouw proberen tegen te werken. Op het moment dat hij geregeld is zal hij heel goed voor de vrouw zor­gen, de man accepteren en hun alle vri­jheid geven om opti­maal te kun­nen geni­eten van hun sex­uele leven en leefsituatie.

Als de ampukugadu is geregeld, wordt bedoeld; als hij de nodige sréka heeft gekre­gen zal hij ook zijn beste kan­ten laten zien in het leven van de vrouw. Hij zal niet meer tussen alles in zitten,maar alle ruimte geven voor wel­vaart en geluk.

Er zijn 3 soorten ampuku’s,

De Mafo­en­goeampuku ( kankantrie Ampuku )
De Gewone Mang Ampuku
De Oema Ampuku

De Mafo­en­goeampuku ( kankantrieampuku ). Deze Ampuku is meestal gehuisvest in een kankantrieboom en is de groot­ste, slim­ste ampuku. Deze ampuku bezit ook heel veel ken­nis en macht en maakt van zijn assie direkt een obia-, doe– of obiadoemang.

De gewone Manampuku. Deze Ampuku heeft als gewoonte zich te man­i­festeren bij vrouwen. Vrouwen hebben heel veel last van deze Ampuku. Hij houdt ver­schrikke­lijk veel van ze. Gaat naar bed met hun assie, nemen de gedaante van de man of vriend van de vrouw of van iemand anders. Deze Ampuku maakt het sexleven van de vrouw moeil­ijk door bijvoor­beeld tij­dens het vri­jen de behoefte van de man te stop­pen, waar­door de man geen erec­tie meer kri­jgt. Hij kan ook de oorzaak zijn van miskra­men, onsta­biele men­stru­atie, man­nen ver­stoten etc.

Het kan zelf zo erg zijn dat na ken­nis­mak­ing en eerste sex, de man zon­der enige reden weg bli­jft. Hij heeft opeens geen gevoel meer voor de vrouw. Maar het kan ook zo zijn dat de man juist stapel wordt op de vrouw, maar dat de vrouw in kwestie hem niet geschilderd wil zien.

De ampuku kan zijn assie laten zien of de part­ner vreemd gaat. Ook het adres kan de ampuku de vrouw ( zijn assie ) laten achter­halen. Samen spe­len de ampuku en de assie het spel­letje met de man. Maar omge­keerd als de vrouw vreemd gaat, en de ampuku mag de man heel graag dan kri­jgt de man van de ampuku ingevin­gen waar­door de man de vrouw betrapt zon­der dat mensen hem din­gen hebben inge­fluis­terd.

Als je een vrouw of vriendin heb die een ampuku heeft kan je liever de Ampuku pai doen,als je in haar­monie wil leven met je vrouw of vriendin .Benood­ighe­den voor de ampuku­pai zijn.

Een houten bank,een ei,een sigaar,bier,witte,swietsopi,orgeade,genever,ginger wine, een een koko pimba,een sil­v­eren vriendschapring, of siver­ring met blauw of zwarte steen, een drink kale­bas, een panji.

About Arthur Lord

Mijn naam is Arthur Lord, geboren op Berg en Dal

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.